Lei 6.458 de 28/05/2020

– Prorroga a validade dos Concursos Públicos.